Ansichtkaarten

Nootdorp en de Nootdorpers – in grootmoeders tijd

Het vijfde en laatste boekje in deze reeks verscheen in 1985. Dit keer worden we aan de hand van 75 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp en de Nootdorpers - in grootmoeders tijd

Nootdorp en de Nootdorpers – in grootmoeders tijd

Wanneer men tegen de achtergrond van het jaar 1985 de foto’s in dit boekwerkje bekijkt, komt men onwillekeurig tot de duidelijke conclusie, dat ook met name het leef- en werkklimaat in de laatste vijftig jaren in Nootdorp evenals elders een bijna stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Wat daarbij opvalt is de soberheid, waarin onze voorouders moesten leven en daaraan op hun eigen wijze inhoud hebben trachten te geven.

De strijd om het dagelijkse bestaan was een van de belangrijkste zaken waarmede men zich bezig meld. De betrekkelijk schaarse vrije tijd werd dan ook dankbaar besteed. Het kerkelijk leven nam daarbij voor velen een belangrijke plaats in.

De weinige vervoersmogelijkheden waren er mede oorzaak van, dat Nootdorp nog lange tijd in de onmiddellijke omgeving van de grote steden toch sterk geïsoleerd is geweest.

Kenmerkende eigenschappen van onze voorouders waren dan ook grote arbeidslust, plichtsbetrachting en een hechte familieband. Allemaal eigenschappen, die ook voor onze tijd, als bijzonder waardevol mogen worden beschouwd.

Moge de lezer, bladerend in dit fotoalbum, met waarde ring en inspiratie terugzien op deze ook voor Nootdorp niet onbelangrijke periode.

Gaarne willen wij dank brengen aan allen, die op welke wijze dan ook tot de samenstelling van dit album hebben bijgedragen. Niet in het minst geldt zulks voor de bijdrage van de heer M.P. Ripken.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

Nootdorp en de Nootdorpers – in oude ansichten

Het vierde boekje in deze reeks verscheen in 1981. Dit keer worden we aan de hand van 92 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp en de Nootdorpers - in oude ansichtenHet mag een gelukkige omstandigheid worden genoemd dat in het jaar dat Nootdorp zijn 700-jarig bestaan op zo uitbundige wijze viert, een vierde boekje met foto’s gereedkomt bij de Europese Bibliotheek onder de titel “Nootdorp en de Nootdorpers in oude ansichten”. Tientallen oude foto’s uit de beginjaren van deze eeuw, die ons het wel en wee van de inwoners van Nootdorp laten zien.

Vooreerst blijken daaruit een hechte familieband en de grote waarde die in Nootdorp altijd werd gehecht aan een gezond gezinsleven, De strijd om het bestaan was hard. Niet minder groot was de arbeidzaamheid van onze voorouders, die vaak met bijzonder weinig middelen tot zo grote prestaties in staat waren.

Een belangrijke plaats in de Nootdorpse gemeenschap van die jaren werd ingeruimd voor het beleven van de godsdienst. Leven en godsdienst waren onlosmakelijk verbonden. De godsdienst vormde voor hen een van de belangrijkste onderwerpen in hun bestaan. De gemeenschapszin in Nootdorp is altijd groot geweest. Het Nootdorp van nu moge daaruit voor deze nieuwe tijd voldoende inspiratie opdoen.

De velen die voor de samenstelling van dit boekwerk hun foto’s beschikbaar stelden, zeg ik gaarne dank. In het bijzonder ook de heer M. Ripken, die hiertoe wederom een belangrijke bijdrage leverde.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

Nootdorp – in oude ansichten deel 3

Het derde boekje in deze reeks verscheen in 1979. Dit keer worden we aan de hand van 76 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten deel 3

Nootdorp – in oude ansichten deel 3

Het mag bijzonder verheugend worden genoemd, dat voor een gemeente als Nootdorp het mogelijk mocht blijken een derde boekje uit te geven in de serie “Nootdorp in oude ansichten”. Ook deze uitgave geeft een duidelijk inzicht in het leven en werken van de inwoners aan het begin van deze eeuw. Vooreerst blijkt daaruit hoe Nootdorp een eigen karakteristiek aanzien had en vervolgens blijkt daaruit de saamhorigheid die Nootdorp heeft gekenmerkt. Ieder mens leeft vanuit de achtergrond van zijn verleden. Moge het zo ook zijn voor Nootdorp en zijn inwoners. Voor velen zal het bladeren in dit boekje goede en mooie herinneringen uit hun kinderjaren oproepen en voor anderen zal het mogelijk een stimulans zijn om goede oude tradities te zien tegen de achtergrond van deze nieuwe tijd. Dat de Nootdorpse gemeenteraad bij raadsbesluit van 4 november 1975 no. 6 overging tot het vaststellen van een “Monumentenverordening ophaalbruggen” mag een bewijs worden genoemd, dat ook de overheid belangstelling heeft voor het behoud van het eigen karakter van Nootdorp. In dit boekje treft u dan ook een groot aantal foto’s aan van bestaande en reeds geamoveerde ophaalbruggen.

Grote dank zijn wij verschuldigd aan de heer M.P. Ripken, die een grote bijdrage heeft geleverd in het verzamelen van veel waardevol materiaal. Dank ook aan al diegenen, die vaak oude portretten en foto’s voor dit boekje beschikbaar wilden stellen. Vaak was het moeilijk tijd en omstandigheden juist aan te geven.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

Nootdorp – in oude ansichten deel 2

Het tweede boekje in deze reeks verscheen in 1977. Dit keer worden we aan de hand van 75 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten deel 2

Nootdorp – in oude ansichten deel 2

Met het gereedkomen van het nieuwe raadhuis in de Dorpsstraat, wordt een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Nootdorp. Bladerend in dit album zal het de lezer niet ontgaan welk een geweldige ontwikkeling ons dorp heeft ondergaan in de eerste he 1ft van deze eeuw. Op de plaats van het thans gebouwde nieuwe raadhuis stond aanvankelijk de school van Nootdorp, waar onze voorouders hun eerste kennis opdeden. In de jaren dertig werd de school omgebouwd tot gemeentehuis, waarin naast de raadszaal, burgemeesterskamer en secretarie ook het politiebureau en de garage voor de brandweerauto waren ondergebracht. De uitbreiding van het ambtenarenkorps alsmede de steeds groter wordende werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden maakten deze nieuwe huisvesting noodzakelijk. Bladerend in dit boekje treft men ook nog het eerste raadhuis in de Dorpsstraat aan dat was gebouwd op het plantsoen, dat nu is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Maria van Oisterwijkstraat.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

Nootdorp – in oude ansichtkaarten

Het eerste boekje in deze reeks verscheen in 1973. In 38 ansichtkaarten en foto’s krijgt men een kijkje in het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten

Nootdorp – in oude ansichten

De Nootdorper van 1973 zal bladerend in dit fotoalbum ongetwijfeld met interesse bekijken hoe Nootdorp er veertig, vijftig jaar geleden uitzag. Dit spreekt nog des te meer aan nu Nootdorp gedurende de laatste jaren een haast “stormachtige” ontwikkeling doormaakt. Wat direct opvalt, is de grote verandering in bouwwerken die in deze jaren is opgetreden. Met enig heimwee zullen zeker de oudere Nootdorpers onder ons terugdenken aan de tijden van weleer. Dat Nootdorp er landelijk en schilderachtig uitzag, daarvan zal iedereen overtuigd zijn. Dat ook van dit oude karakter nog veel behouden kan blijven, daarvan zullen ongetwijfeld ook velen overtuigd zijn of worden. Deze foto’s laten echter ook de leefgewoonten en leefwijzen uit die tijd zien. De Nootdorper stamt uit een degelijke, hard werkende generatie. Zijn voorouders hadden heel goede leefgewoonten waarbij een hechte familieband zorgde voor een bijzonder goede onderlinge verhouding. Levend in een tijd waarin alom gesproken wordt over goede intermenselijke relaties, zal de Nootdorpse generatie van weleer door hun leefpatroon zowel op godsdienstig als maatschappelijk gebied ons zeker veel te leren hebben. Mogen velen bladerend in dit album er genoegen in vinden te kunnen lezen van het wel en wee van hun voorouders. Moge het voor anderen een aansporing zijn om dit bezit uit het verleden voor zover zulks mogelijk is te behouden. Gaarne wil ik dank brengen aan hen, die hun bijdrage hebben geleverd om de samenstelling van dit album mogelijk te maken. Niet onvermeld wil ik daarbij laten het beschikbaar stellen van de vele oude foto’s uit de grote verzameling van de heer M.P. Ripken, die op dit terrein belangrijk werk heeft verricht. Het bestek van dit boekwerkje is te klein om nog vele andere foto’s op te nemen, Het was geen eenvoudige opgave om onder de beschikbare foto’s de namen te vermelden van alle personen die op deze foto’s stonden.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

(Her)ken Nootdorp

(Her)ken NootdorpTijdens de afgelopen jaarvergadering is het idee besproken een nieuw boek uit te geven. Al een tijd liepen we rond met de gedachte om een boek te maken met op iedere pagina een foto van toen en een foto van nu. Materiaal was er voldoende en zo zijn we aan de slag gegaan.

Met de oude foto’s in de hand werden de plaatsen op de foto opgezocht. Opvallend is dat Nootdorp heel veel groen heeft, althans op sommige plaatsen waar de foto’s gemaakt werden. Bomen onttrokken dan soms het zicht op een gebouw. De teksten werden op basis van de oude foto’s gemaakt, aangevuld – waar nodig – met hedendaagse beschrijvingen.

Hiermee is een boek ontstaan dat een goed beeld geeft van alle veranderingen in ons dorp. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. De oudste foto’s dateren van rond 1900 en de jongste oude foto’s van rond 1970. En juist daarna is Nootdorp sterk veranderd. Ten goede of ten kwade? De toekomst zal het leren. Wij hebben de veranderingen voor u vastgelegd en daarmee een boek gemaakt dat vooral veel kijkplezier zal geven.

We hopen dat u met het lezen en vooral ook bekijken van dit boek enthousiast wordt over de geschiedenis van Nootdorp. Heeft u zelf nog oude foto’s van Nootdorp, dan houden wij ons aanbevolen. We kunnen de foto’s scannen, zodat de collectie van de vereniging verder aangevuld kan worden.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |