Kerk

De H. Bartholomeuskerk van Nootdorp

De Nootdorpers Tinus Verwijmeren, Noud Janssen en Ron Labordus hebben de geschiedenis van de H. Bartholomeuskerk in hun dorp in een jubileumboek vastgelegd. De kerk bestond in 2021 150 jaar. De auteurs leiden de lezer via een wandeling door de kerk en beschrijven het interieur en de restauraties die daar zijn uitgevoerd. Noud Janssen speelde daar de laatste jaren zelf als restaurateur een belangrijke rol in.

De monumentale kerk aan de Veenweg in Nootdorp dankt zijn bestaan aan de rijke veenboer Andreas Hofweegen, die aan het eind van zijn leven zijn grote vermogen schonk aan de Bartholomeusparochie. Met dat geld werd achter het kleine bestaande kerkje met pastoorswoning de nieuwe, grote kerk met pastorie gebouwd. De architect was E.J. Margry, leerling van de grootmeester van de Nederlandse neogotiek P. Cuypers.

He boek ‘150 jaar H. Bartholomeuskerk Nootdorp, De geschiedenis van een markant kerkgebouw’ beschrijft hoe de bouw tot stand kwam en neemt de lezer vervolgens mee door de rijke historie van de kerk. Het boek staat vol foto’s, niet alleen historisch materiaal maar ook veel kleurenfoto’s van de kerk in zijn huidige vorm.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |

Nootdorp – geschiedenis der parochie van St. Bartholomeüs te Nootdorp

Nootdorp door DuijnisveldIn 1938 schreef A.N. Duijnisveld een boekje over de “geschiedenis der parochie van St. Bartholomeüs te Nootdorp”. In het voorwoord schrijft hij als volgt.

Voor de bereidvaardigheid der Redactie van “De Leidsche Courant”, die in de kolommen van haar Dagblad mijn opstellen wilde plaatsen over het kerkelijk verleden en heden van Nootdorp, ben ik zeer dankbaar. Zoo konden de lezers van haar Dagblad op gemakkelijke wijze van de geschiedenis der plaats hunner inwoning kennis nemen.

Thans worden deze opstellen, tot een afzonderlijke uitgave tezamen gebracht, den lezers en belangstellenden opnieuw aangeboden. Zij mogen ervan overtuigd zijn, dat het mij, bij het samenstellen dezer geschiedenis, een waar genoegen was aan de parochie terug te denken, waarin de eerste jaren van mijn priesterleven werden doorgebracht, en aan de vriendschap, zoo van katholieken als niet-katholieken, bij voortduring ruimschoots ondervonden.

Een bijzoner woord van dank moet ik spreken tot degenen, die mij bij het schrijven dezer historie met hun kennis en hun wenken vriendschappelijk en altijd bereidvaardig hebben ter zijde gestaan. Daarbij denk ik aan Pastoor Heydeman, Burgemeester Schölvinck, dominee Loeff en aan zoovele anderen, wier namen niet kunnen vermeld worden zonder gevaar onvolledig te worden. Bovenal voel ik mij een groote en oprechte dankbaarheid verschuldigd aan mijn oud-pastoor J.C. v.d. Loos te Uitgeest, die niet alleen als censor deze bladzijden met kritische blik heeft willen nazien, maar aan wiens bezielend voorbeeld en vriendelijke aanmoediging tijdens de gelukkige jaren, die ik bij hem doorbracht, ik voor een groot deel de liefde voor de kerkhistorie heb te danken.

Moge deze uitgave aan haar doel beantwoorden en bij de lezers liefde en belangstelling wekken voor het verleden hunner vaderen.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |

De Bartholomeusparochie van Nootdorp

Sint-BartholomeüskerkIn 1996 heeft het parochiebestuur van de H. Bartholomeusparochie opdracht gegeven een boek te schrijven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van haar kerkgebouw. Het is een goed verzorgd en een makkelijk leesbaar boek geworden, een verdienste van R.J. (Ron) Labordus en M.A.P. (Tinus) Verwijmeren, de schrijvers. De bisschop van Rotterdam, A.H. van Luyn s.d.b. schrijft in een brief, die opgenomen is in het boek als volgt.

De kerk van de Bartholomeusparochie bepaalt niet alleen het gezicht van de gemeente Nootdorp. Zo dicht bij het prins Clausplein gelegen, vangt het gebouw de blik van elke automobilist die zich rond Den Haag over de rijksweg spoedt.

Voor de gelovigen van Nootdorp is de kerk de voorbije 125 jaar meer geweest dan alleen maar een mooi gebouw. Voor generaties Nootdorpers was dit bouwwerk het middelpunt van de beleving van hun geloof. Zij kwamen er samen om te luisteren naar het Woord van de Heer en, als gemeenschap van hen die in Hem geloven, de Eucharistie te vieren. In de kerk ontvingen zij de sacramenten van doopsel, vormsel en biecht, dienden zij elkaar het sacrament van het huwelijk toe en vertrouwden zij de levenden en doden toe aan de Schepper. In deze kerk zochten zij bezinning, zongen zij, baden zij en ontvingen zij Gods zegen.

En nu, na 125 jaar?
Binnenkort zal Nootdorp aanzienlijk worden uitgebreid. Dan zal de kerk aan de Veenweg in het hart van de gemeente komen te staan, centraal in een steeds meer verstedelijkte samenleving.
Voor de parochie een uitdaging en een kans om als geloofsgemeenschap te blijven getuigen van het Evangelie en meer nog dan in het verleden de Boodschappen van Jezus uit te dragen.

Zie ook: korte geschiedenis van de Bartholomeüskerk


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |