Nootdorp

In de slagschaduw

Dit boek, geschreven door Noud Janssen met medewerking van Bert Huijgen, Piet van der Kruk, Henk Rolvink en Ninon Vis vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp – de slag om het vliegveld Ypenburg –, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter, de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak voor de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.
Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt “In de slagschaduw” voor het eerst een getrouw beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Oorlog |

Maalderij “De Eendracht”

De RK Coöperatieve Aankoopvereniging “De Eendracht” werd opgericht in 1917 en opgeheven in 1954. Coöperatie “De Eendracht” kocht land- en tuinbouwbenodigdheden in en verkocht deze weer aan haar leden. Vanaf 1922 had de maalderij ruimte en apparatuur om zelf graan te malen en te mengen. Als afgeleide van het malen werd de coöperatie in de volksmond ook wel de maalderij genoemd.

Veeteelt en daarmee groen grasland bepaalde in de periode 1917-1954 het landschap in Nootdorp. Door veenafgravingen die in het verleden hadden plaatsgevonden lag het land lager dan de wegen en de watergangen. Bebouwing was bescheiden van omvang en geconcentreerd langs linten.
De maalderij is ontstaan door initiatieven vanuit de Rooms-Katholieke kerk. Pastoor H.A.T. van Dam was initiator. Hij en zijn opvolger pastoor Rhee hebben de ledenvergaderingen in de eerste periode voorgezeten. De kerk was niet alleen in de persoon van de pastoor aanwezig bij de vergaderingen van de maalderij, maar ook als ruimtelijke factor zichtbaar vanuit alle windhoeken in het groene weidelandschap.

Groen gras klinkt als voorspoed en groei. Dit gold zeker voor de eerste periode van de maalderij in de jaren twintig. De landbouw floreerde en daarmee ook de maalderij. Het tij keerde echter eind jaren twintig. De landbouwsector kwam net als de rest van de economie in een langdurige crisis terecht. Dit had zijn weerslag op het functioneren van de maalderij. Boeren konden vaak hun betalingsverplichtingen niet nakomen en dat bracht de maalderij op de rand van de afgrond. In de jaren veertig trad herstel op. In 1954 werd de maalderij opgeheven en verkocht aan een particuliere vee-voerhandelaar.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

SV Nootdorp – 50 jaar

Boek - SV NootdorpIn 1950 werd SV Nootdorp opgericht en dus vierden ze in 2000 hun 50-jarig bestaan. Hoewel, bij de oprichting had de sportvereniging een andere naam. U leest erover in dit mooie herinneringsboek. Op de achterkant lezen we:

De voetbalvereniging SV Nootdorp neemt een niet weg te denken plaats in de gemeente Nootdorp in. Al vijftig jaar is de plaatselijke voetbalclub het symbool van gezelligheid en vriendschap. In het magische jaar 2000 bestaat SV Nootdorp 50 jaar.

In dit boek staat een historisch overzicht van de rijke geschiedenis van de Nootdorpse club. Op opvallend originele wijze kijken tientallen leden terug in de tijd. Ze komen in alle jaren allemaal maar tot één conclusie en die luidt: “Er is maar één club en dat is SV Nootdorp. Het is gewoon mijn cluppie!”

Uit al die verhalen en interviews wordt duidelijk wat nou typisch en kenmerkend is voor SV Nootdorp. Een van de ondervraagden zegt: “Het is een onbeschrijfelijk gevoel, probeer dat maar eens op te schrijven!”

Gezelligheid, sfeer, kameraadschap, elkaar trouw zijn door dik en dun dat zijn de meest gemaakte opmerkingen. Dat is de rode draad door dit hele boek heen. Daarmee is dit boek over “Vijftig jaar SV Nootdorp” een uniek boek geworden. De verhalen verdienen het om keer op keer gelezen te worden en natuurlijk staan er heel veel foto’s in, die het ophalen van herinneringen nog makkelijker maken.

Er is door de redactie ruim een jaar hard gewerkt aan het tot stand komen van dit jubileumboek. Het unieke karakter van SV Nootdorp daar mogen we trots op zijn. Met dit boek is het unieke karakter van de club voor de geschiedenis vastgelegd.


Genre: Overig, Sportverenigingen
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Sport |

Sportvereniging RKDEO – 75 jaar

RKDEO - 75 jaarIn 2009 bestond de sportvereniging RKDEO 75 jaar. Voorzitter Henk Hoogweg en Burgemeester Rik Buddenberg schreven een voorwoord. De introductie van dit fraaie boek werd geschreven door Dick den Hollander, de man met de meeste – 486 – competitiewedstrijden. Hij schreef het volgende.

Een boek over 75 jaar VOGEL, Nootdorpse Boys en RKDEO

Beste lezers,

Het valt niet mee om te proberen driekwart eeuw geschiedenis van RKDEO in een boek samen te vatten. Eigenlijk is het zelfs onbegonnen werk. Iedereen die namelijk in de afgelopen 75 jaar met VOGEL, Nootdorpse Boys en RKDEO op welke wijze dan ook verbonden is geweest, heeft namelijk zijn of haar ‘eigen’ geschiedenisverhaal. Dit boek is dus maar één weergave van de tientallen, misschien zelfs wel honderden verschillende opvattingen van de geschiedenis van RKDEO.

Toch zit er in al die uiteenlopende verhalen steeds een rode draad. Dat is de onderlinge verbondenheid van de mensen die bij de club betrokken zijn of zijn geweest. Een oud-voorzitter vond ‘club’ ook geen goede omschrijving; hij sprak liever van een vereniging. In dat woord komt de sterke onderlinge band inderdaad nog beter tot uiting.

Ik ben zelf lid van RKDEO sinds 1969 en heb iets meer dan de helft van de verenigingsgeschiedenis bewust meegemaakt. Behalve uit die ervaringen is dit boek aan de hand van interviews, gesprekken, plakboeken en krantenknipsels samengesteld. Voor de sportieve successen zijn vooral de prestaties van de selectieteams bepalend geweest, maar verder is er volop aandacht voor wat de gehele vereniging in een bepaalde tijd heeft beziggehouden. Daarbij blikken hoofdpersonen uit die periode terug op hun tijd bij de vereniging.

Dit boek is niet compleet en pretendeert dat ook niet te zijn. Wel is getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van 75 jaar betrokkenheid, verbondenheid en inzet voor achtereenvolgens VOGEL, Nootdorpse Boys en RKDEO. Ooit opgericht door enkele sportieve enthousiaste jongens en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging waar wekelijks honderden meisjes en jongens, vrouwen en mannen enorm veel plezier beleven.

Ik wens u minstens zoveel plezier met het doorbladeren en lezen van dit jubileumboek.


Genre: Overig, Sportverenigingen
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Sport |

Plan West Nootdorp

Nootdorp - Plan WestIn 2008 is een grote opknapbeurt uitgevoerd in Plan West door Vestia. Ter gelegenheid hiervan is een boekje verschenen. In het voorwoord staat het volgende.

Ter herinnering aan een bijzondere wijk.
Bij het gereedkomen van de opknapbeurt aan de woningen van Vestia Nootdorp in Plan West ontstond het idee om een boekje uit te geven over deze bijzonder Nootdorpse wijk. Het is een makkelijk leesbaar overzicht geworden van de geschiedenis van dit deel van Nootdorp.

De samenstellers van dit boekje hebben geen wetenschappelijk verantwoord geschiedenisboekje geschreven. De informatie die er in staat klopt uiteraard en is onder andere geput uit eerder verschenen boeken over Nootdorp en de omgeving. De bedoeling van dit boekje is om op makkelijk leesbare wijze en met gebruikmaking van veel illustraties een goede indruk te krijgen van dit unieke deel van Nootdorp in het algemeen en van de woningen van Vestia Nootdorp en de voltooide opknapbeurt in het bijzonder. Het blijkt er goed wonen te zijn.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

Nootdorp – geschiedenis der parochie van St. Bartholomeüs te Nootdorp

Nootdorp door DuijnisveldIn 1938 schreef A.N. Duijnisveld een boekje over de “geschiedenis der parochie van St. Bartholomeüs te Nootdorp”. In het voorwoord schrijft hij als volgt.

Voor de bereidvaardigheid der Redactie van “De Leidsche Courant”, die in de kolommen van haar Dagblad mijn opstellen wilde plaatsen over het kerkelijk verleden en heden van Nootdorp, ben ik zeer dankbaar. Zoo konden de lezers van haar Dagblad op gemakkelijke wijze van de geschiedenis der plaats hunner inwoning kennis nemen.

Thans worden deze opstellen, tot een afzonderlijke uitgave tezamen gebracht, den lezers en belangstellenden opnieuw aangeboden. Zij mogen ervan overtuigd zijn, dat het mij, bij het samenstellen dezer geschiedenis, een waar genoegen was aan de parochie terug te denken, waarin de eerste jaren van mijn priesterleven werden doorgebracht, en aan de vriendschap, zoo van katholieken als niet-katholieken, bij voortduring ruimschoots ondervonden.

Een bijzoner woord van dank moet ik spreken tot degenen, die mij bij het schrijven dezer historie met hun kennis en hun wenken vriendschappelijk en altijd bereidvaardig hebben ter zijde gestaan. Daarbij denk ik aan Pastoor Heydeman, Burgemeester Schölvinck, dominee Loeff en aan zoovele anderen, wier namen niet kunnen vermeld worden zonder gevaar onvolledig te worden. Bovenal voel ik mij een groote en oprechte dankbaarheid verschuldigd aan mijn oud-pastoor J.C. v.d. Loos te Uitgeest, die niet alleen als censor deze bladzijden met kritische blik heeft willen nazien, maar aan wiens bezielend voorbeeld en vriendelijke aanmoediging tijdens de gelukkige jaren, die ik bij hem doorbracht, ik voor een groot deel de liefde voor de kerkhistorie heb te danken.

Moge deze uitgave aan haar doel beantwoorden en bij de lezers liefde en belangstelling wekken voor het verleden hunner vaderen.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |

Nootdorp – uit de Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver

Nootdorp - ovaaltje uit de Nederlandse stad- en dorpbeschrijver.

Nootdorp – ovaaltje uit de Nederlandse stad- en dorpbeschrijver.

Geheel in de traditie van de 18e eeuwse mode om de eigen geschiedenis en het eigen land in woord en beeld te beschrijven in rijk geïllustreerde boeken, brachten de heren L. v. Ollefen en R. Bakker tussen 1793 en 1801 een serie boekjes uit bij uitgeverij H.A. Banse in de Stilsteeg te Amsterdam. Het bevatte ovale dorpsgezichtjes geëtst door Anne Brouwer, met daaronder een karakterschets van de plaats in rijm. De boekjes gaven voorts een uitvoerige beschrijving van de historische achtergrond en de actuele stand van zaken van de betreffende plaats. Er werd soms gebruik gemaakt van reeds bestaand beeldmateriaal, zoals van de prentjes van Moolenijzer.
Alleen de provincie Zuid-Holland en een stuk van Noord-Holland – Kennemerland, regio Amsterdam en de Gooistreek – werden voltooid. In deel 2 wordt Nootdorp beschreven.

Dit boekje is een herdruk van de delen waarin Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen beschreven worden. Het is herdrukt in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nootdorp ter gelegenheid van de ingebruikname van de gerestaureerde kerk in maart 1973.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

De Bartholomeusparochie van Nootdorp

Sint-BartholomeüskerkIn 1996 heeft het parochiebestuur van de H. Bartholomeusparochie opdracht gegeven een boek te schrijven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van haar kerkgebouw. Het is een goed verzorgd en een makkelijk leesbaar boek geworden, een verdienste van R.J. (Ron) Labordus en M.A.P. (Tinus) Verwijmeren, de schrijvers. De bisschop van Rotterdam, A.H. van Luyn s.d.b. schrijft in een brief, die opgenomen is in het boek als volgt.

De kerk van de Bartholomeusparochie bepaalt niet alleen het gezicht van de gemeente Nootdorp. Zo dicht bij het prins Clausplein gelegen, vangt het gebouw de blik van elke automobilist die zich rond Den Haag over de rijksweg spoedt.

Voor de gelovigen van Nootdorp is de kerk de voorbije 125 jaar meer geweest dan alleen maar een mooi gebouw. Voor generaties Nootdorpers was dit bouwwerk het middelpunt van de beleving van hun geloof. Zij kwamen er samen om te luisteren naar het Woord van de Heer en, als gemeenschap van hen die in Hem geloven, de Eucharistie te vieren. In de kerk ontvingen zij de sacramenten van doopsel, vormsel en biecht, dienden zij elkaar het sacrament van het huwelijk toe en vertrouwden zij de levenden en doden toe aan de Schepper. In deze kerk zochten zij bezinning, zongen zij, baden zij en ontvingen zij Gods zegen.

En nu, na 125 jaar?
Binnenkort zal Nootdorp aanzienlijk worden uitgebreid. Dan zal de kerk aan de Veenweg in het hart van de gemeente komen te staan, centraal in een steeds meer verstedelijkte samenleving.
Voor de parochie een uitdaging en een kans om als geloofsgemeenschap te blijven getuigen van het Evangelie en meer nog dan in het verleden de Boodschappen van Jezus uit te dragen.

Zie ook: korte geschiedenis van de Bartholomeüskerk


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |

Kroniek van Nootdorp, deel I en deel II

Kroniek van Nootdorp - deel 2In 1990 verscheen deel II van de Kroniek van Nootdorp. Deel II werd samengebundeld met deel I, zodat één uitgave ontstond. Deel II is geschreven door drs. Job Vink. In het Ten Geleide schrijft burgemeester J.F.H.A.B. Waals het volgende:

Voor U, Nootdorpers, ligt, van de hand van Ds. Casper Spoor en drs. Job Vink, de geschiedenis van onze oude gemeente Nootdorp.
Op verzoek van het gemeentebestuur schreef Ds. Casper Spoor in 1966 de eerste ‘Kroniek van Nootdorp’. Eveneens op verzoek van het gemeentebestuur schreef drs. Job Vink in 1987/1990 een geactualiseerde aanvulling daarop, waarin de geschiedenis van Nootdorp vanaf de eeuwwisseling tot heden nader is beschreven.
Vier jaren studie lagen ten grondslag aan het werk van Ds. Casper Spoor en drie jaar studie heeft drs. Job Vink nodig gehad om de meer recente geschiedenis van Nootdorp in beeld te krijgen. Beide auteurs hebben niet alleen gewerkt vanuit hun belangstelling voor het verleden, maar zeer zeker ook uit gemeenschapszin en hun betrokkenheid bij hun eigen woonplaats.
De beide schrijvers zij dank verschuldigd voor de deskundige wijze waarop zij hun werk hebben gedaan. Met de uitgave van de geactualiseerde ‘Kroniek van Nootdorp’ heeft zich een duurzaam monument in ons midden opgericht.

Het eerste exemplaar van deze ‘Kroniek van Nootdorp’ is bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, door drs. Job Vink op 25 april 1990 aangeboden aan de 17e Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, Mr. Schelto Patijn. En voorts zal elk Nootdorps gezin een exemplaar worden aangeboden.

In de loop der eeuwen is in Nootdorp veel veranderd.
Waar eens geveend werd en water ontstond, het land daarna drooggemaakt en ingepolderd, vormden zich rond de kleine dorpskom grote en kleine boerderijen, waarvan de herberg “De Gouden Star’ thans nog een monumentaal voorbeeld is. Later ontstond er bloeiende tuinbouw, die thans nog prominent aanwezig is in Nootdorp, en werden nieuwe wijken gerealiseerd, wegen aangelegd en het voorzieningenniveau aangepast aan de eisen van de tijd.
Het zo veelzijdig geworden maatschappelijk leven, kenmerken voor een plattelands gemeenschap, paste zich daar bij aan.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |