Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Noitdorpsche Historiën, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27197110. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
   1. lid wordt van Vereniging Noitdorpsche Historiën;
   2. je je opgeeft voor een nieuwsbrief.
  2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. adresgegevens;
   3. e-mailadres.
  3. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
   1. het lidmaatschap te effectueren;
   2. nieuwsbrieven te verzenden;
   3. contact met je op te nemen of te onderhouden.
  4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noitdorpsche-historien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  5. Geautomatiseerde besluitvorming
    Noitdorpsche Historiën neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noitdorpsche Historiën) tussen zit. Noitdorpsche Historiën heeft hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen in gebruik.
  6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
    Noitdorpsche Historiën bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
    Noitdorpsche Historiën gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noitdorpsche Historiën en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
    Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noitdorpsche-historien.nl.
    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
    Noitdorpsche Historiën wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens
 3. DERDEN
  1. Noitdorpsche Historiën verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  1. Noitdorpsche Historiën neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via info@noitdorpsche-historien.nl.
  2. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 5. MELDING AAN BETROKKENE
  1. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.
 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.