NH

Nootdorpse boerderijen en hun bewoners

Nootdorpse boerderijen en hun bewoners

Nootdorpse boerderijen en hun bewoners

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen als je nu door Nootdorp wandelt. Waar nu huizen staan, graasden koeien. Grasland, tochten, schuiten: waar je ook in Nootdorp woonde, zag je weilanden, hoorde je kikkers, zag je ooievaars. Hier en daar waren er platte kassen en hoge schoorstenen. Daar werd tuinbouw bedreven. Dat is nog geen vijftig jaar geleden. Dit boek brengt je terug naar de tijd waarin het boerenbedrijf het leven en welzijn van dit polderdorp bepaalde. Het beschrijft 92 boerderijen langs de wegen waaraan ze lagen. Het verhaalt over hun bewoners, hun spanningen en inspanningen, hun geluk maar ook hun persoonlijke en zakelijke tegenslagen. Het boek bevat bijzonder veel foto’s uit persoonlijke fotoalbums. Het is uniek dat veel oude namen van Nootdorpers nu voor iedereen een gezicht krijgen.

Dit boek biedt een gedetailleerd inzicht in het boerenleven in Nootdorp vanaf 1850 tot op heden. Het is een blader-, kijk- en leesboek, dat de herinnering aan agrarisch Nootdorp levend houdt.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

In de slagschaduw

Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog

In de slagschaduw

Dit boek, geschreven door Noud Janssen met medewerking van Bert Huijgen, Piet van der Kruk, Henk Rolvink en Ninon Vis vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp – de slag om het vliegveld Ypenburg –, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter, de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak voor de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.
Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt “In de slagschaduw” voor het eerst een getrouw beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Oorlog |

Maalderij “De Eendracht”

Maalderij “De Eendracht”

De RK Coöperatieve Aankoopvereniging “De Eendracht” werd opgericht in 1917 en opgeheven in 1954. Coöperatie “De Eendracht” kocht land- en tuinbouwbenodigdheden in en verkocht deze weer aan haar leden. Vanaf 1922 had de maalderij ruimte en apparatuur om zelf graan te malen en te mengen. Als afgeleide van het malen werd de coöperatie in de volksmond ook wel de maalderij genoemd.

Veeteelt en daarmee groen grasland bepaalde in de periode 1917-1954 het landschap in Nootdorp. Door veenafgravingen die in het verleden hadden plaatsgevonden lag het land lager dan de wegen en de watergangen. Bebouwing was bescheiden van omvang en geconcentreerd langs linten.
De maalderij is ontstaan door initiatieven vanuit de Rooms-Katholieke kerk. Pastoor H.A.T. van Dam was initiator. Hij en zijn opvolger pastoor Rhee hebben de ledenvergaderingen in de eerste periode voorgezeten. De kerk was niet alleen in de persoon van de pastoor aanwezig bij de vergaderingen van de maalderij, maar ook als ruimtelijke factor zichtbaar vanuit alle windhoeken in het groene weidelandschap.

Groen gras klinkt als voorspoed en groei. Dit gold zeker voor de eerste periode van de maalderij in de jaren twintig. De landbouw floreerde en daarmee ook de maalderij. Het tij keerde echter eind jaren twintig. De landbouwsector kwam net als de rest van de economie in een langdurige crisis terecht. Dit had zijn weerslag op het functioneren van de maalderij. Boeren konden vaak hun betalingsverplichtingen niet nakomen en dat bracht de maalderij op de rand van de afgrond. In de jaren veertig trad herstel op. In 1954 werd de maalderij opgeheven en verkocht aan een particuliere vee-voerhandelaar.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

(Her)ken Nootdorp

(Her)ken NootdorpTijdens de afgelopen jaarvergadering is het idee besproken een nieuw boek uit te geven. Al een tijd liepen we rond met de gedachte om een boek te maken met op iedere pagina een foto van toen en een foto van nu. Materiaal was er voldoende en zo zijn we aan de slag gegaan.

Met de oude foto’s in de hand werden de plaatsen op de foto opgezocht. Opvallend is dat Nootdorp heel veel groen heeft, althans op sommige plaatsen waar de foto’s gemaakt werden. Bomen onttrokken dan soms het zicht op een gebouw. De teksten werden op basis van de oude foto’s gemaakt, aangevuld – waar nodig – met hedendaagse beschrijvingen.

Hiermee is een boek ontstaan dat een goed beeld geeft van alle veranderingen in ons dorp. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. De oudste foto’s dateren van rond 1900 en de jongste oude foto’s van rond 1970. En juist daarna is Nootdorp sterk veranderd. Ten goede of ten kwade? De toekomst zal het leren. Wij hebben de veranderingen voor u vastgelegd en daarmee een boek gemaakt dat vooral veel kijkplezier zal geven.

We hopen dat u met het lezen en vooral ook bekijken van dit boek enthousiast wordt over de geschiedenis van Nootdorp. Heeft u zelf nog oude foto’s van Nootdorp, dan houden wij ons aanbevolen. We kunnen de foto’s scannen, zodat de collectie van de vereniging verder aangevuld kan worden.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |

Nootdorpse Olympiërs

Nootdorpse OlympiërsIn 2008 worden de Olympische spelen van 8 tot en met 24 augustus gehouden in Peking, China. Als Nootdorp kunnen wij trots zijn op zes Olympiërs uit ons midden, die aan eerdere edities van dit vierjaarlijkse sportevenement hebben deelgenomen.

Samen met Piet van der Kruk werd het plan opgevat om hier tijdens het Olympisch jaar 2008 aandacht aan te besteden. Ninon Vis vonden we bereid om de redactie te voeren zoals zij dat ook zeer kundig gedaan heeft voor onze succesvolle boeken Nootdorpers en Nootdorpers II.

Het resultaat heeft u in uw hand. Een leerzaam boek met een Olympisch profiel van onze dorpsgenoten, aangevuld met wat informatie over hun Nootdorpse tijd. De eerste exemplaren van dit boek werden uitgereikt aan Peter van Duyne, zoon van Puck van Duyne – Brouwer, Leo van Eijk, trainingsmaatje van Jan Janssen en Pieter van der Kruk, topsporter en bijna Olympiër. En uiteraard aan de Olympiërs zelf.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |

Nootdorpers II

Nootdorpers IIIn Nootdorpers II leest u verhalen over Nootdorp hoe het was. Waar Nootdorpers deel I een sterk agrarisch karakter heeft, vindt u in dit boek vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen, die Nootdorp rijk was, zoals een smid, een wijkzuster, de koster en de gemeentebode, een kaasmaker en een bakker, de molenaar, een wagenmaker en een brandweerman. Dit wil niet zeggen, dat de agrariërs ontbreken, want om hen kun je niet heen in een dorp zoals Nootdorp ooit was.

Echte Nootdorpers, hier geboren en getogen, zullen zeggen dat sommige gesprekspartners niet allemaal echte Nootdorpers zijn. Dit klopt, maar voor deel II is ook gekeken naar het grote aantal jaren dat zo iemand zich voor de dorpsgemeenschap heeft ingezet.

De levensomstandigheden zijn de laatste vijftig jaar zo sterk veranderd, dat onze jongeren  zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe hun grootouders, -soms ook hun ouders-, als kind volop meewerkten in het familiebedrijf. Hoewel ze gewoon naar school moesten, stonden ze voor dag en dauw op om koeien te melken, brood te bezorgen of bloemkolen te hakken. En soms ook om naar de mis te gaan, want voor veel kinderen was kerkgang voor schooltijd de normaalste zaak van de wereld.

Naarmate we meer gesprekken hadden gevoerd, viel het ons op dat zeer veel inwoners aan elkaar verwant zijn. Via neven en nichten komt men vaak uit bij dezelfde overgrootvader. Er bestaat nog steeds een kleine, hechte gemeenschap van mensen die elkaar allemaal kennen. Nieuwe Nootdorpers – import zoals ze soms niet al te vleiend worden genoemd – komen er steeds meer. Daarom gingen we ook op bezoek bij twee nieuwe Nootdorpse gezinnen om te horen hoe zij oordelen over ons dorp en over de ingrijpende veranderingen waarmee wij de laatste jaren zijn geconfronteerd. Ook zij constateerden, dat veel groen aan nieuwbouw wordt opgeofferd en dat het dorpse karakter aan het verdwijnen is.

Maar wij allemaal, nieuwe inwoner of niet, kunnen nu profiteren van uitstekend openbaar vervoer en een uitgebreid winkelaanbod, die we te danken hebben aan de komst van de nieuwbouwwijken met hun bewoners.

Wie niet zat te wachten op de komst van een tram en op een drukbezocht winkelcentrum, zal met de veranderingen moeten leren leven. Bij het nostalgisch peinzen over hoe het vroeger was, kunnen Nootdorpers deel I en II goede diensten bewijzen. En laten we dan niet vergeten dat het vroeger ook niet allemaal rozengeur en maneschijn was.

We hebben met twintig inwoners gesprekken gevoerd en hun herinneringen opgeschreven. Samen met Nootdorpers I hebben we nu veertig verhalen opgetekend. Als Nootdorp in 1900 rond de honderd families had, zal nog een aantal markante Nootdorpse familienamen ontbreken. Dat kan niet anders.

Dit boek is, net als Nootdorpers I, een weergave van de herinneringen van onze gesprekspartners. Het pretendeert niet historisch verantwoord te zijn; herinneringen kleuren immers in de loop der tijd. Evenals in deel I, raden wij de lezers aan om de in het boek genoemde locaties, – mochten ze nog bestaan,  – te gaan bekijken. Vooral voor nieuwe inwoners lijkt ons dit een goede manier om zich met het dorp vertrouwd te maken.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |

Nootdorpers

NootdorpersMet het ontstaan van de nieuwbouwwijken plan West en plan Oost (Vrouwtjeslant) in de jaren zestig en zeventig, kwam de eerste grote golf import Nootdorp binnen. De nieuwe bewoners wisten weinig tot niets van het dorp en trokken zich over het algemeen niet veel aan van de heersende dorpscultuur. Langzaam maar zeker veranderde de sfeer in het dorp; niet iedereen kende elkaar meer, niet iedereen groette elkaar op straat. Toch gingen de nieuwkomers op den duur het dorp waarderen en integreerden ze, hoewel ze nooit echte Nootdorpers konden worden. Ze waren hier immers niet geboren en getogen; hun familie kwam niet uit het dorp of uit de directe omgeving.

De oude, hechte kern van oorspronkelijke bewoners bleef bestaan. Deze groep paste zich tot op zekere hoogte aan bij de nieuwe inwoners en bij de veranderingen in het zich steeds maar uitbreidende dorp.

Nu Nootdorp in korte tijd wel heel drastisch aan het veranderen is, leek het de vereniging Noitdorpsche Historiën, opgericht in 2001, een goed idee om te gaan praten met een aantal echte Nootdorpers, met inwoners die behoren tot families die soms al generaties lang in Nootdorp wonen.

Wij schreven de verhalen op, die wij te horen kregen. Wij, zelf geen echte Nootdorpers, verbaasden ons er over dat nog in de jaren vijftig de verschillen tussen katholiek en protestant, tussen wel of niet in de Dorpsstraat wonen, zo’n grote rol speelden in het dagelijks leven. Zo gaapte er een kloof tussen de kinderen uit de Dorpsstraat en degenen die in boerderijen rond Nootdorp opgroeiden; evenals tussen leerlingen van Nootdorpse scholen en scholieren die per fiets naar Delft reden.

De jaren tijdens en vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden gekenmerkt door armoede en keihard werken om het hoofd boven water te houden. De gezinnen waren groot, de inkomsten vaak minimaal. We kunnen ons nu moeilijk voorstellen dat deze mensen geen enkele luxe kenden en dat ook de kinderen volop aan het arbeidsproces moesten deelnemen.

Over het leven en werken in Nootdorp in vroeger tijden hebben wij vele, vele uren gepraat met ruim twintig dorpsbewoners. Het bleek onmogelijk om alle van ouds bekende families te bezoeken; lezers zullen ongetwijfeld vele namen missen.

We voerden gesprekken aan de hand van herinneringen en die zijn niet altijd betrouwbaar. Sterker nog, de herinnering van de één is soms in tegenspraak met die van de ander. Het was dan ook niet onze bedoeling een historisch verantwoord boek te schrijven. Wij noteerden wat Nootdorpers zich nog wisten te herinneren over hun familie, hun jeugd, hun ouderlijk huis. Zo ontstond een kleurrijk, maar zeker niet volledig beeld van het Nootdorp van toen.

In de verhalen worden vele nog bestaande locaties, woningen, winkels en boerderijen genoemd. Vooral voor nieuwe Nootdorpers is het is wellicht een goed idee om met deze gegevens in de hand het dorp eens rond te fietsen of te wandelen. Op die manier wordt duidelijker waar zich het een en ander heeft afgespeeld.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |

Nootdorp, van veen tot steen

Nootdorp, van veen tot steenNootdorp, van veen tot steen

Johan Cruyff, bekend om zijn dikwijls treffende uitspraken, heeft eens gezegd: je kunt ’t pas zien als je het door hebt.

Als je door Nootdorp wandelt of fietst, sta je er niet bij stil dat eigenlijk alles wat je ziet een foto van het verleden is. Hoe Nootdorp er nu uitziet is immers de uitkomst van een lange ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor de bocht in de Veenweg waar deze overgaat in de Kerkweg, dat geldt ook voor de rechte lijn van de Brasserskade. De Dorpsstraat wordt al 750 jaar bewoond, de Wilhelminastraat pas 50 jaar. De eeuwenoude tocht langs de Dwarskade of de Veenweg had vroeger net zo’n belangrijke betekenis als de rijksweg A12 tegenwoordig heeft.

Dit boek gaat over de geografische geschiedenis van Nootdorp vanaf de eerste bewoning tot heden. Het vertelt het verhaal over hoe de vroegste bewoners hier leefden, hoe in de Middeleeuwen de ontginners van het veen hun leefomgeving vormden en hoe de Nootdorpers in de 19e eeuw hun dorp ingrijpend zagen veranderen. De keuzes die in vroegere tijden zijn gemaakt over de inrichting van het land en de gevolgen daarvan, zien we tot op de dag van vandaag. Maar dan moet je het wel ‘door hebben’.

Op een overzichtelijke en voor ieder begrijpelijke wijze schetsen de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen van het Nootdorpse landschap. Ze vertellen het verhaal van voor- en tegenspoed, van armoe en rijkdom. Ze laten zien welke belangrijke veranderingen in de akkerbouw, veeteelt, tuinderij en woningbouw Nootdorp hebben gemaakt zoals het nu is.

Tal van illustraties ondersteunen de tekst. Kortere tekstblokjes verlevendigen het geheel.

Nootdorp van veen tot steen biedt een boeiende doorkijk van het verleden naar het heden.

Uitgeverij/drukkerij Van de Sande


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |